Nolikums

Nolikums

1.Mērķis un uzdevumi

1.1. Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, it īpaši bērnu un jauniešu, aktīva līdzdalība sporta un aktīvās atpūtas pasākumos.

1.2. Sabiedrības informēšana un līdzdalības sporta un aktīvās atpūtas pasākumos veicināšana.

1.3. Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

1.4. Veicināt skriešanas un nūjošanas popularitāti, kā veselīga un sportiska dzīves veida sastāvdaļu.

1.5. Popularizēt Jūrmalu kā veselīga dzīvesveida pilsētu.

2.Norises vieta, laiks un organizatori

2.1. Sacensības notiek 2019.gada 14.aprīlī.

2.2. Sacensību centrs atrodas Jūrmalas pludmales centra teritorijā - pludmales nogabalā posmā no “Tirgoņu iela” Dubultu virzienā līdz pludmales nogabalam “Emelīnas iela – Pūpolu iela”.

2.3. Sacensību centrā būs pieejamas ģērbtuves sievietēm un vīriešiem, mantu glabātuve, ēdināšanas pakalpojumi, dažādas aktivitātes ģimenēm un bērniem, medicīniskā palīdzība. Būs iespēja apmeklēt atbalstītāju teltis un piedalīties loterijā pirms katras apbalvošanas.

2.4. Provizoriskais sacensību norises plāns (starta laiki mainīties, atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem):

Laiks

Aktivitāte

No 8:30

Sākas reģistrācija un numuru izsniegšana

No 9:00

Sākas radošās darbnīcas un citas aktivitātes

9:00

Starts 21km nūjošanai

10:00

Starts Bērnu skrējieniem:
​- SB1
- VB1
- SB2 un VB2
- SB3 un VB3
- SB4 un VB4

11:00

Starts 5km un 10km nūjošanai

~11:15

Apbalvošana Bērnu skrējieniem

~12:30

Apbalvošana un loterija 5km, 10km un 21km nūjošanai

13:00

Laika limits 5km, 10km un 21km nūjošanai

13:30

Starts 5km un 10km skrējienam

~14:20

Apbalvošana un loterija 5km un 10km skrējienam

15:00

Laika limits 5km un 10km skrējienam

 

2.5. Sacensības organizē Piedzīvojumu sacensību apvienība sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi. Kontaktinformācija: e-pasts: xrace@xrace.lv, +371 20011285

3.Vispārīgie noteikumi

3.1. Dalībnieku pienākums ir ievērot godīgas spēles („Fair play”) principus gan distances veikšanā, gan ekipējuma un citu neatļautu palīglīdzekļu izmantošanā.

3.2. Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.

3.3. Aizpildot reģistrācijas pieteikumu mājas lapā un piedaloties sacensībās, visi dalībnieki apstiprina, ka ir iepazinušies ar šo nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un iespējamām traumām distances laikā. Par nepilngadīgiem dalībniekiem atbildību uzņemas pilngadīgais komandas dalībnieks vai vecāki, iesniedzot rakstisku vecāku atļauju. Atļaujas paraugs atrodams te.

3.4. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu vai jābūt līdzi vecāku vai aizbildņu parakstītai atļaujai piedalīties sacensībās. Atļaujas paraugs atrodams te.

3.5. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā un par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trašu veikšanas noteiktajā limitā.

3.6. Dalībnieka pienākums ir piedalīties sacensībās ar sacensību numuru, kas jāpiesprauž priekšpusē – krūšu un vēdera rajonā virs apģērba. Skrējiena laikā un finišā numuru nedrīkst aizsegt ar roku, tam jābūt redzamam visā sacensību laikā.

3.7. Distancē pavadītais laiks tiek fiksēts ar elektronisko čipu palīdzību, kas ir iestrādāti sacensību numurā. Sacensību numurs pēc skrējiena nav jāatdod.

3.8. Dalībniekiem aizliegts distancē atstāt jebkāda veida atkritumus. Par piemēslošanu dalībniekam var tikt piešķirta diskvalifikācija.

3.9. Protesti iesniedzami rakstveidā ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas, iemaksājot 30 EUR drošības naudu. Tā tiks atdota, ja protests tiks apmierināts. Protests tiek izskatīts uzreiz, ja nav nepieciešama papildu informācija un izmeklēšana. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un visiem sacensību dalībniekiem saistošs.

3.10. Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst Jūrmalas skriešanas svētku laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

3.11. Sacensību organizatori patur tiesības aizturēt startu, mainīt sacensību gaitu, aizturēt dalībniekus distancē vai arī apstādināt sacensības, ja tas saistīts ar bīstamiem laika apstākļiem vai citiem apstākļiem, kas saistīti ar drošības apdraudējumu sacensību dalībniekiem.

3.12. Sacensību ietvaros ir atļauts uzņēmuma vai organizācijas nosaukuma vai zīmola iekļaušana komandas nosaukumā, uzlīmes uz inventāra, dalībnieku apģērba atbilstoši šim nolikumam. Jebkura veida ar organizatoriem nesaskaņotas uzņēmumu vai organizāciju reklāmas aktivitātes sacensībās un ar to saistītajos pasākumos ir aizliegtas. Sods par šī punkta neievērošanu ir 5000 EUR. Reklāma ir atļauta uz dalībnieku drēbēm, apaviem un sacensību ekipējuma (pudeles u.c.).

3.13. Sacensību distances veikšanas laikā jāievēro norādītais maršruts. Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts.

3.14. Organizatori patur tiesības mainīt un labot šos noteikumus, kārtību un prasības jebkurā laikā pirms un sacensību laikā, par to paziņojot lapā www.skrienjurmala.lv.

4.Distances un vecuma grupas

4.1. Distances un dalībnieku grupas (pēc vecuma, kas sasniegts sacensību dienā):

Distance

Grupa

Grupa

Vecums

Bērnu skrējiens

~ 0.4 km

~ 0.8 km

 
 

SB1; VB1

 

2012. gadā dzimuši un jaunāki

 

SB2; VB2

 

2010. – 2011. dzimšanas gads

 

 

SB3; VB3

2008. – 2009. dzimšanas gads

 

 

SB4; VB4

2006. – 2007. dzimšanas gads

Skrējiens

5 km

10 km

 

 

S1; V1

S10; V10

2000. gadā dzimuši un jaunāki

 

S2; V2

S20; V20

1990. – 1999. dzimšanas gads

 

S3; V3

S30; V30

1980. – 1989. dzimšanas gads

 

S4; V4

S40; V40

1970. – 1979. dzimšanas gads

 

S5; V5

S50; V50

1969. gadā dzimuši un vecāki

Nūjošana

5 km

10 km

 

 

SN1, VN1

 

Jebkurš vecums

 

 

SN20; VN20

1980. gadā dzimuši un jaunāki

 

 

SN30; VN30

1960.-1979. dzimšanas gads

 

 

SN40; VN40

1950.-1959. dzimšanas gads

 

 

SN50; VN50

1949. gadā dzimuši un vecāki

Nūjošana 21 km    
  SN60; VN60   1980. gadā dzimuši un jaunāki
  SN70; VN70   1960.-1979. dzimšanas gads
  SN80; VN80   1959. gadā dzimuši un vecāki

 

5.Reģistrācija, dalības maksa un apbalvošana

5.1. Komandas sacensībām var pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu www.skrienjurmala.lv. Pieteikšanās sacensībām mājaslapā notiek līdz 2019. gada 11. aprīlim pulksten 20:00. Reģistrēties iespējams arī sacensību norises dienā sacensību centrā, apmaksu veicot ar bankas maksājumu karti vai citu elektroniskā norēķina veidu. Reģistrēto numuru daudzums sacensību centrā var būt ierobežots.

5.2. Dalības maksa tiek noteikta atkarībā no pieteikšanās laika un dalības maksas apmaksas veikšanas laika pirms sacensībām:

Jūrmalas iedzīvotāju kartes īpašniekiem visās distancēs un bērniem vecumā līdz 7 gadiem (ieskaitot) bērnu skriešanas distancēs dalība pasākumā bez maksas.

Distance

Līdz 07.04

08.04 - 11.04

Sacensību dienā

Bērnu skrējiens

Bezmaksas

Bezmaksas

Bezmaksas

5 km skrējiens un nūjošana

5

5

10

10 km skrējiens un nūjošana

7

7

13

21 km nūjošana 7 7 13

Distances maiņa

Bezmaksas

3

5

5.3. Maksājuma rekvizīti: Piedzīvojumu sacensību apvienība, reģ.nr.: 40008154479, bankas konts: LV39PARX0021201040001, banka: Citadele banka.

5.4. Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs ar rezultātu čipu, rezultātu uzskaite, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, mantu glabātuve, sagatavota distance, piemiņas medaļas un enerģijas batoniņš visu distanču finišētājiem, dzirdināšana distancē, elektronisks diploms par piedalīšanos mājas lapā, sacensību organizatoriskie izdevumi un balvas uzvarētājiem.

5.5. Izmaiņas var veikt nosūtot informāciju organizatoriem uz e-pastu xrace@xrace.lv. Līdz sacensību nedēļai iesūtītās izmaiņas tiks veiktas bez maksas. Sacensību nedēļā, tajā skaitā sacensību dienā, par distances maiņu jāmaksā 5 EUR. Sacensību dienā visas izmaiņas var veikt Info teltī.

5.6. Atsaucot dalību sacensībās, neierodoties uz sacensībām, dalībnieka diskvalifikācijas gadījumā vai sacensību atcelšanas nepārvaramas varas dēļ gadījumā, dalības maksa netiek atgriezta vai pārcelta uz citām sacensībām.

6.Rezultāti un apbalvošana

6.1. Visi sacensību dalībnieki pēc finiša saņem piemiņas medaļas ar pasākuma simboliku. Katrā no distancēm ar atbalstītāju balvām un diplomiem tiek apbalvoti trīs ātrākie dalībnieki katrā grupā.

6.2. Lai saņemtu balvu, dalībniekam ir jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā.

7.Nūjošanas sacensību noteikumi

7.1. Nūjošanas sacensību dalībnieks izturas ar cieņu un respektu pret citiem nūjotājiem un nekavē citus dalībniekus ne fiziski (grūstīšanās, bloķēšana ar ķermeni vai nūjām), ne mutiski izsakot replikas.

7.2. Sacensību laikā dalībniekam ir piesprausts numurs krūšu rajonā, labi redzamā vietā.

7.3. Dalībnieks nūjo atbilstoši nūjošanas tehnikai – rokas (nūjas) virza paralēli ķermenim iešanas virzienā un uz katru soli atgrūžas ar nūju no zemes (labā nūja pieskaras zemei vienlaikus ar kreiso pēdu un kreisā nūja – vienlaikus ar labo pēdu, abas pēdas nedrīkst būt vienlaicīgi atrautas no zemes).  Atgrūžoties roka ir jāvirza atpakaļ vismaz līdz gurnam (nūjas novietošanas brīdis sakrīt ar brīdi, kad pretējās kājas papēdis pieskaras zemei).

7.4. Dalībnieks nepārvietojas ar skriešanas vai lēcienu kustībām, vai ieliecies ceļos (slēpošanas tehnikā).

7.5. Atrodoties trasē, nūjas netiek celtas (vicinātas) ar aso galu uz augšu vai horizontālā virzienā.

7.6. Sacensību laikā trasē aizliegts nūjas novietot guļus uz zemes.

7.7. Ja dalībniekam ir nepieciešams pielāgot nūjas (mainīt nūju garumu, mainīt roktura cimdiņa lielumu) vai mainīt nūjām asfalta uzgaļus, tad dalībnieks to dara, noejot trases malā, bet neizejot no trases.

7.8. Ja sacensību laikā ir nepieciešama apstāšanās ar nūju noņemšanu no rokas/ām, dalībnieks rūpīgi uzmana, lai nūjas būtu vertikāli atstutētas pret sevi un būtu cieši klāt.

7.9. Sacensību dzeršanas punktos ir atļauts nenoņemt nūjas no rokām un padzerties turpinot iešanu uz priekšu. Dzerot ir atļauts nelietot nūjošanas tehniku aptuveni 10 m, bet aizliegts skriet.

7.10. Aizliegts saīsināt trasi, izmantojot īsāku ceļu līdz finišam.

7.11. Dalībnieks tiek brīdināts vai diskvalificēts, ja neievēro sacensību noteikumus.

7.12. Trases tiesnesim ir tiesības izteikt brīdinājumu vai diskvalificēt dalībnieku. Sacensību laikā dalībnieks var saņemt divus brīdinājumus. Par katru brīdinājumu dalībniekam pie trases finiša laika tiek pieskaitītas 2 minūtes. Par sacensību noteikumu pārkāpumu pēc trešā brīdinājuma dalībnieks tiek diskvalificēts. Par sacensību noteikumu rupju pārkāpumu (piemēram, skriešanu, trases saīsināšanu, sacensību noteikumu 1. punkta neievērošanu) tiesnesis var diskvalificēt sacensību dalībnieku uzreiz, bez brīdinājuma izteikšanas.

ship run nordic walk cloud